PARKPARK A/S - GENERELLE HANDELSBETINGELSER

Ved oprettelsen af et Abonnement hos PARKPARK, accepteres nedenstående handelsbetingelser.

1. DEFINITIONER
”PARKPARK” betyder PARKPARK A/S, CVR: 35472738, Østre Alle 6, DK-9530 Støvring.
”Abonnement” betyder alle services og produkter udbudt af PARKARK.
”Tjenester” betyder de services der er indeholdt i det, af Kunden, valgte Abonnement.
”Kunden” betyder den eller de fysiske personer, som gør brug af et, eller flere, af PARKPARKs Abonnementer.
”App” betyder PARKPARKs mobilapp.

 

2. BAGGRUND OG FORMÅL
2.1. Med et Abonnement fra PARKPARK kan Kunden foretage betaling af parkering via mobiltelefon. Det er både muligt at betale pr. parkering hvis PARKPARK har adgang til at trække betaling fra Kundens konto, eller ved månedlig afregning forud, alt efter valg af abonnement. Betalingen foregår direkte til PARKPARK, som herefter forestår den videre betaling til parkeringspladsens ejer. Parkeringsvagten kan kontrollere parkeringen ved hjælp af en mobilterminal, hvor denne kan se parkeringens status. PARKPARK tilbyder forskellige Abonnementer, som giver Kunden mulighed for at få et Abonnement der passer til dennes behov. PARKPARKs Tjenester kan benyttes på parkeringspladser, som skilter med PARKPARK. Der kan findes en oversigt over tilknyttede parkeringspladser på www.PARKPARK.dk eller i PARKPARKs App. Tjenesten er afhængig af mobildækning, og kan derfor kun benyttes såfremt der er et tilgængeligt netværk.

 

3. PARTER
3.1. Alle juridiske enheder og myndige personer kan tilmelde sig et PARKPARK Abonnement.

 

4. INDGÅELSE AF ABONNEMENT
4.1. Bestilling af et Abonnement sker ved oprettelse på PARKPARK.dk, ved oprettelse via PARKPARKs App eller ved oprettelse hos en PARKPARK sælger.
4.2. Det er Kundens ansvar, at der afgives korrekte oplysninger i forbindelse med oprettelsen. PARKPARK fraskriver sig ethvert ansvar for forkerte brugeroplysninger eller nummerplader, uanset registreringsmetoden. Det er Kundens eget ansvar at berigtige eventuelle fejlbehæftede oplysninger.
4.3. PARKPARK fremsender en bekræftelse på registreringen, umiddelbart efter at denne er gennemført.
4.4. PARKPARK forbeholder sig retten til at kreditvurdere alle Kunder i forbindelse med oprettelsen af et Abonnement, herunder indhentelse af oplysninger hos kreditoplysningsbureauer mv.
4.5. PARKPARK forbeholder sig retten til at kræve indbetaling af et depositum i forbindelse med oprettelsen af et Abonnement. Et indbetalt depositum forrentes ikke.
4.6. PARKPARK forbeholder sig retten til at fastsætte kreditgrænser for den enkelte Kunde.
4.7. PARKPARK forbeholder sig retten til at afslå en oprettelse af et Abonnement.
4.8. Et Abonnement er knyttet til Kundens mobiltelefonnummer. Der kan kobles flere køretøjer til det samme Abonnement, under forudsætning af at disse er korrekt registreret i PARKPARKs database.

 

5. ÆNDRING AF KUNDEOPLYSNINGER
5.1. Kunden er forpligtet til at meddele adresseændringer, ændringer af mobiltelefonnummer, ændringer i bilpark eller registreringsnummer, ændringer i kreditkortoplysninger samt andre forhold, som er af betydning for aftaleforholdet til PARKPARK, uden ugrundet ophold.

 

6. KUNDENS BETALINGSFORPLIGTELSER
6.1. Kunden er ansvarlig for betaling af parkeringsafgiften, samt betaling af Abonnementet og brugen af de heriliggende Tjenester.
6.2. Ansvaret omfatter også andres brug af Kundens abonnement, herunder uvedkommendes brug, såfremt det ikke kan påvises, at uvedkommendes brug sket på baggrund af uagtsomhed fra PARKPARKs side.

 

7. PRISER
7.1. Kunden betaler alle omkostninger i forbindelse med sit Abonnement.
7.2. Kunder med et gratis Basisabonnement betaler den, til enhver tid, gældende taksering på parkeringspladsen. Der pålægges ikke noget transaktionsgebyr fra PARKPARKs side.
7.3. Kunder med forudbetalte abonnementer, betaler den, til enhver tid, gældende takst som den fremgår af PARKPARK.dk
7.4. Kunde med forudbetalt abonnement betaler herudover for al parkeringstid som ikke er indeholdt i Abonnement.
7.5. Betaling for parkering, som ikke er indeholdt i prisen på Abonnementet, trækkes på Kundens tilknyttede betalingsform, til den til enhver til gældende takst på den pågældende parkeringsplads.
7.6. Alle priser kan findes på PARKPARK.dk

 

8. ANSVAR – FEJL OG MANGLER
8.1. Tjenesten er afhængig af, at de mobile netværk er tilgængelige ved start og afslutning af parkeringen. Dette betyder, at Kunden må sikre sig, at parkeringen er startet og stoppet hos PARKPARK. Parkeringsstatus vil altid fremgå af PARKPARKs App.
8.2. Når Kunden lader GPS-funktionen i PARKPARKs App foreslå et område, er det Kundens ansvar at sikre, at det foreslåede område er korrekt. Kunden kan kun bruge GPS-funktionen til at foreslå et område, når denne sidder i bilen eller står ved siden af den.
8.3. Parkering er først gyldig, når der bliver bekræftet beskeden: ”din parkering er nu startet…”.
8.4. Såfremt Kunden anvender PARKPARKs App, er det vigtigt at opdatere denne, således at der altid benyttes den seneste version.
8.5. Det er Kundens ansvar at sikre, at der parkeres med korrekt bil/registreringsnummer og at der er registreret det korrekte område.
8.6. Det er Kundens ansvar at sikre, at der parkeres med korrekt bil/registreringsnummer og at der er registreret det korrekte område.
8.7. Hvis Kunden ikke får startet parkering med brug af PARKPARK, er denne forpligtet til at benytte alternative betalingsformer. Kunden er ikke, under nogen omstændigheder, fritaget fra sin pligt til at betale for sin parkering med et gyldigt betalingsmiddel.
8.8. Parkeringen løber til parkeringstiden stoppes af Kunden. Hvis tjenesten ikke er tilgængelig, og parkeringen ønskes afsluttet, skal Kunden, uden ugrundet ophold, kontakte PARKPARKs kundeservice for manuel afslutning af parkering.
8.9. Når en parkering er påbegyndt, accepterer Kunden, at PARKPARK trækker parkeringstid jf. Kundens abonnement, alternativt opkræver betaling for parkeringen, herunder gældende afgifts- og servicegebyrer.
8.10. PARKPARKs Tjenester kan kun anvendes på parkeringspladser, -områder og -zoner, som er opført på en liste på PARKPARKs website, og fremgår af PARKPARKs App og som er udstyret med PARKPARKs skiltning på eller rundt om betalingsautomaterne. PARKPARKs Kunder skal følge regler og bestemmelser, som er specificerede af ethvert bystyre (kommune) og parkeringsselskab.
8.11. Hvis korrekt betaling har fundet sted og PARKPARK har mulighed for at trække fra kundens indestående, vil parkeringstransaktionen være registreret i PARKPARKs database. Hvis brugeren alligevel bliver opkrævet tillægsafgift, gebyr eller lignende, vil PARKPARK på opfordring fra Kunden attestere transaktionen overfor P-administratorerne.
8.12. PARKPARK vil ikke under nogen omstændigheder være ansvarlig for betaling af kontrolafgifter, gebyrer eller lignende, som Kunden er blevet påført og PARKPARK garanterer ej heller for udsendelse af SMS før udløb af parkeringen. Før en fejl meldes til PARKPARK, bør Kunden undersøge, om fejlen skyldes Kundens eget udstyr.
8.13. Kunden mister sin ret til at gøre en mangel gældende, hvis denne ikke giver PARKPARK besked om manglen inden 14 dage efter han har opdaget, eller burde have opdaget, denne.
8.14. Kunden skal friholde PARKPARK for alle skader, som følge af konflikter mellem Kunden og parkeringsselskabet, bystyret, kreditkortvirksomheden eller mobiltelefonoperatøren.

 

9. ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1. PARKPARK er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes følgende situationer:
9.2. Et parkeringsselskab eller bystyre der ikke accepterer PARKPARK som betalingsmiddel.
9.3. En teknisk funktion, som giver besked om, hvad der skal betales til et parkeringsselskab, er ude af funktion,
9.4. Et GSM-netværk eller tilknyttede driftsformer, som ikke har fungeret,
9.5. At en GSM-telefonoperatør har ændret telefontjenesten, så en betaling via PARKPARK ikke er mulig.
9.6. At tjenesten er blevet suspenderet af årsager, der er dokumenteret falske, men hvor PARKPARK på tidspunktet for suspensionen havde grund til at tro herpå, og at dette var grunden til handlingen.’
9.7. PARKPARK har ikke noget ansvar for, at Kunden parkerer sin bil i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der foreskrives af parkeringsselskabet eller bystyret.

 

 1. 10. FORCE MAJEURE
  10.1. Hverken Kunden eller PARKPARK skal være erstatningsansvarlige for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art (force majeure) og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse betydeligt, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for parternes kontrol, herunder servernedbrud.

 

11. KUNDENS MISLIGHOLDELSE
11.1. Ved Kundens manglende betaling vil PARKARK inddrive det skyldige beløb i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
11.2. Hvis Kunden ikke har registreret et gyldigt betalingskort hos PARKPARK suspenderes muligheden for at benytte servicen.
11.3. PARKPARK kan også lukke Abonnementet, hvis Kundens kreditgrænse er oversteget, eller hvis Kunden misbruger tjenesten. Hvis Kunden afregner med et kreditkort, og annullerer det træk, PARKPARK har foretaget af Kundens omkostninger for brug af tjenesten, på Kundens kreditkort, uden først at kontakte PARKPARK, anses det som væsentlig misligholdelse. Dette gælder også såfremt Kunden ved kortfornyelse ikke meddeler PARKPARK de nye kortdata. Det er Kundens ansvar, at afgive nye kreditkortoplysninger mindst en (1) måned inden kreditkortet udløber.
11.4. PARKPARK forbeholder sig retten til at videregive oplysninger til et kreditoplysningsbureau, hvis Kunden ikke opfylder betalingsvilkårene.

 

 1. 12. LOVVALG OG VÆRNETING
  12.1. Alle tvister mellem Kunden og PARKPARK skal søges løst i mindelighed.
  12.2. Handelsbetingelserne er underlagt dansk ret, og hvor ikke andet er anført gælder dansk rets almindelige regler i ethvert indbyrdes forhold mellem PARKPARK og Kunden.
  12.3. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal indbringes for en dansk domstol.

 

13. FORTRYDELSE
13.1. Kunden har ret til at fortryde oprettelsen af et Abonnement inden 14 dage. En sådan fortrydelse skal fremsendes skriftligt til PARKPARKs kundeservice. Kunden vil blive faktureret for eventuelle parkeringer foretaget i fortrydelsesperioden.

 

14. OPSIGELSE
14.1. Kundens Abonnement løber indtil det opsiges.
14.2. Som udgangspunkt kan et Abonnement opsiges med løbende måned plus 30 dages varsel.
14.3. Kunden kan ved brug af visse Abonnementer være underlagt en længere bindingsperiode, hvilket vil fremgå ved aftalens indgåelse.
14.4. Opsigelse af et Abonnement skal meddeles skriftligt til PARKPARKs kundeservice.

 

 1. 15. ÆNDRINGER AF AFTALEBESTEMMELSER
  15.1. PARKPARK kan til enhver tid (i) ændre vilkårene i Abonnementerne, og/eller (ii) ændre en del af de Tjenester, der er indeholdt heri.
  15.2. Sådanne ændringer vil være bindende og træder i kraft ved offentliggørelse af ændringen på PARKPARKs hjemmeside, App eller ved direkte underretning til Kunden via e-mail.
  15.3. Hvis Kunden ikke vil acceptere ændringerne, kan aftalen opsiges efter ovenstående vilkår for opsigelse.
  15.4. Hvis Kunden fortsætter med at benytte PARKPARKs Abonnementerne efter varsel om- og ændring af disse, accepterer Kunden at overholde de nye vilkår, samt at være bundet deraf. Kunden kan dog aldrig blive bundet af en længere bindingsperiode end hvad denne har afgivet accept til.

 

16. ANSVARET FOR PERSONLIGT KODEORD
16.1. Når en kunde tilmelder sig tjenesten, sender PARKPARK et brugernavn og en adgangskode til den registrerede e-mailadresse.
16.2. Dette brugernavn og adgangskode bruges til at logge ind og få adgang til personlig hjemmeside på PARKPARK.dk. Kunden accepterer at kodeordet ikke må videregives eller skrives ned, så andre kan få adgang til oplysningerne.
16.3. Kunden skal uden ugrundet ophold give meddelelse til PARKPARK kundeservice, hvis der er grund til at antage, at en anden har fået adgang til eller viden om adgangskoden.
16.4. Kunden er ansvarlig for alle godkendte anvendelser af tjenesten.
16.5. Kunden accepterer desuden uden ugrundet ophold at give PARKPARK meddelelse, hvis Kunden mener, at kontoen er blevet brugt af en uautoriseret person eller på en uautoriseret måde.

 

REKLAMATION
17.1. Såfremt Kunden oplever problemer med produktet, bedes Kunden sende en beskrivelse af problemet til PARKPARKs kundeservice på kundeservice@PARKPARK.dk eller pr. post til PARKPARK A/S, Øster Allé 6, 9530 Støvring.
17.2. Efter modtagelse af reklamationen sender PARKPARK en e-mail til Kunden med oplysninger om den videre proces.

 

18. PERSONDATA
18.1. PARKPARKs behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven, GDPR-forordningen og dansk ret i øvrigt.
18.2. PARKPARK er den primære dataansvarlige efter Persondataloven og kan kontaktes i henhold til kontaktinformationerne angivet nedenfor.
18.3. PARKPARK behandler følgende oplysninger om Kunden:

 • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Registreringsnummer på bil(er)
  18.4. Ovenstående oplysninger betegnes som almindelige oplysninger.
  18.5. Såfremt PARKPARK behandler andre oplysninger, herunder følsomme personoplysninger, om Kunden, vil dette altid være på baggrund af Kundens udtrykkelige samtykke hertil.
  18.6. Der behandles ikke flere oplysninger end hvad der er nødvendigt for at kunne levere de Tjenester, som følger af Kundens Abonnement.
  18.7. Videregivelse af personoplysninger vil udelukkende ske, med henblik på at kunne levere de Tjenester, der er indeholdt i PARKPARKs Abonnementer. PARKPARK benytter udelukkede databehandlere, som kan sikre en tilstrækkelig beskyttelse af Kundens personoplysninger.
  18.8. Kunden har ret til at få indsigt i den behandling PARKPARK foretager af dennes personoplysninger, samt til at få berigtiget eventuelle fejl i oplysningerne.
  18.9. PARKPARK opbevarer personoplysningerne, så længe disse er relevante i henhold til relationen mellem Kunden og PARKPARK. Som hovedregel opbevares personoplysningerne ikke længere end 5 år efter at aftaleforholdet mellem Kunden og PARKPARK er afsluttet.

 

19. MARKEDSFØRING
19.1. PARKPARK anvender udelukkende Kundens oplysninger til markedsføring, såfremt der, i overensstemmelse med Markedsføringsloven, er givet samtykke hertil.
19.2. Kunden kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sin accept af brugen af dennes oplysninger til markedsføring.

20. COOKIES OG LOGNING
20.1. PARKPARK anvender ”cookies” på hjemmesiden for at opnå en større forståelse for potentielle områder, der skal forbedres samt til løbende at forbedre relevansen af, og adgangen til, det indhold, vi stiller til rådighed.
20.2. Cookies er små filer, som lagres på din computer. Således gemmes og opbevares informationer fra den computer, der besøger websiden til næste gang, websiden besøges af den samme computer.
20.3. Kunden kan selv vælge, om dennes browser skal acceptere cookies eller ej.
20.4. Det er også muligt at slette de cookies, som ligger på Kundens computer. Fremgangsmåden afhænger af Kundens browser.
20.5. Vi bruger en logstatistik på PARKPARK.dk og i PARKPARKs App, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af de besøgendes og brugernes adfærd. 
20.6. Logstatistikken anvendes med det formål, at optimere PARKPARKs hjemmeside og App, med henblik på at give Kunden en bedre service.

 

Version gældende pr. 22.11.2019

Kontaktoplysninger til dataansvarlig dpo@parkpark.dk