Handelsbetingelser

Ved at bruge PARKPARK A/S app, PARKPARK A/S web eller tilsvarende service fra PARKPARK A/S, accepterer du nedenstående bruger- og handelsbetingelser.

1. BAGGRUND OG FORMÅL
PARKPARK A/S (i det følgende benævnt PARKPARK) er en tjeneste for betaling af parkering direkte pr. parkering og via abonnement, ved brug af en mobiltelefon. Tjenesten lader bilister betale parkering ved hjælp af sin mobiltelefon. Parkeringens længde bliver registreret hos PARKPARK, der fratrækker den registrerede parkeringstid, fra det forudbetalte abonnement, eller trækker betaling for den netop afsluttede parkering afhængig af abonnementsform. Kontrol af betaling sker ved, at parkeringsvagten benytter en mobilterminal for at afgøre parkeringens status. PARKPARK forestår betaling til ejeren eller den, som driver parkeringspladsen. Brugerne vil få tilgang til tjenesten efter de vilkår, som tilhører det valgte abonnement. Brugsanvisning for tjenesten findes på parkpark.dk. Tjenesten vil kunne benyttes på områder, som skilter med PARKPARK, og som angivet på PARKPARK.dk eller i PARKPARK Mobilappen. Tjenesten kan kun benyttes, når de mobile netværk er tilgængelige.

Betaling for parkering via andre betalingsløsninger end dem tilbudt af PARKPARK er PARKPARK uvedkommende.

2. PARTER
Alle juridiske enheder og myndige personer kan abonnere på PARKPARKs tjeneste.

3. BESTILLING AF ABONNEMENT
Bestilling af abonnement sker ved at afgive kundeoplysninger på PARKPARK.dk, ved download og oprettelse via PARKPARK mobilapp eller en PARKPARK sælger. Det er kundens ansvar, at de korrekte brugeroplysninger og registreringsnumre altid er registreret hos PARKPARK. PARKPARK fraskriver sig ethvert ansvar relateret til indtastningsfejl under registreringen uanset registreringsmetode. PARKPARK fremsender en bekræftigelse på oprettelsen af abonnementet umiddelbart efter denne er foretaget. Såfremt Kunden ikke inden 7 dage har reklameret over de registrerede oplysninger betragtes de som korrekte.

Alle kunder vil blive kreditvurderet, og kunder giver ved videregivelsen af oplysningerne tilladelse til indhentning af kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer. I særlige situationer kan indbetaling af et depositum være nødvendigt for aftalens indgåelse, og ParkPark kan fastsætte kreditgrænser for de enkelte kunder. Depositum forrentes ikke. Dersom kunden ikke findes tilstrækkelig kreditværdig, kan ParkPark afvise kunden. ParkPark kan også på andet sagligt grundlag afslå en bestilling.

Et abonnement gælder for abonnenten med vedkommendes mobiltelefonnummer. En abonnent kan disponere over flere biler. Disse biler skal være registrerede i ParkPark database. Bilerne skal også have mærkat monteret. Kunden har ret til at fortryde aftalen, såfremt der sendes en skriftlig meddelelse til kundeservice senest 14 dage efter aftalen er indgået. Kunden vil blive faktureret for eventuel parkering foretaget i fortrydelsesperioden.

4. ÆNDRINGER
Kunden er forpligtet til at meddele adresseændringer, ændringer af mobiltelefonnummer, ændringer i bilpark eller registreringsnummer, ændringer i kreditkortoplysninger samt andre forhold, som er af betydning for aftaleforholdet, til PARKPARK uden ugrundet ophold.

5. KUNDENS BETALINGSANSVAR
Kunden er ansvarlig for betaling af parkeringsafgiften, samt brug af tjenesten. Ansvaret omfatter også andres brug af kundens abonnement, herunder uvedkommendes brug, såfremt det ikke kan påvises, at uvedkommendes brug er muliggjort gennem uagtsomhed fra PARKPARKs side.

6. PRISER
Kunden betaler abonnementsprisen. Udover dette betaler kunden for brug af tjenesten udover den indeholdte parkeringstid i henhold til de til enhver tid skiltede priser på pladsen. Abonnementet faktureres forud. PARKPARK er ikke forpligtet til at informere om ændringer i parkeringsselskabets parkeringstariffer. ParkPark tilbyder direkte betaling pr. parkering via Basis-abonnement, eller betaling via en række forudbetalte abonnementstyper. For parkering udover de i abonnementet inkluderede p-enheder betales via kreditkortopkrævning, den til enhver tid gældende takst på det pågældende p-areal. Der afregnes parkering pr. påbegyndt periode på 15min.
Alle priser er tilgængelige på PARKPARK.dk

7. ANSVAR OG FEJLSITUATIONER
Tjenesten er afhængig af, at de mobile netværk er tilgængelige ved start og afslutning af parkeringen. Dette betyder at kunden må sikre sig at parkering faktisk er startet og stoppet hos PARKPARK. Parkeringsstatus vil altid fremgå af appen. Når kunder lader Smartphone foreslå et område, er det kundens ansvar at sikre, at det foreslåede område er korrekt. Som kunde kan man kun bruge GPS funktionen til at foreslå område, når man sidder i bilen eller står ved siden af den. Parkering er først gyldig, når der bliver bekræftet ”din parkering er nu startet...”. Såfremt brugeren anvender PARKPARKs App, er det vigtigt at opdatere applikationen, således at der altid benyttes den seneste version af appen. Det er brugerens ansvar at der parkeres med korrekt bil/mærkat og at der er registreret det korrekte område. Parkeres der med forkert nummerplade, kan dette resultere i en parkeringsafgift, som ikke annulleres.

Hvis brugeren ikke får startet parkering med brug af PARKPARK, er brugeren forpligtet til at benytte alternative betalingsformer. Brugeren er ikke under nogen omstændigheder fritaget fra sin pligt til at betale for sin parkering med gyldig betalingsmiddel. Parkeringen løber til parkeringstiden stoppes af brugeren. Hvis tjenesten ikke er tilgængelig, og parkeringen ønskes afsluttet, skal brugeren uden ophold kontakte PARKPARKs kundeservice for manuel afslutning af parkering. Når en parkering er påbegyndt, accepterer kunden, at PARKPARK trækker parkeringstid jf. kundens abonnement, alternativt opkræver betaling for parkeringen, herunder gældende afgifts- og servicegebyrer. PARKPARKs tjeneste kan kun anvendes på parkeringspladser, -områder og -zoner, som er opført på en liste på PARKPARKs website, og fremgår af PARKPARKs App og som er udstyret med PARKPARKs skiltning på eller rundt om betalingsautomaterne. PARKPARK-kunder skal følge regler og bestemmelser, som er specificerede af ethvert bystyre (kommune) og parkeringsselskab.

Hvis korrekt betaling har fundet sted, vil parkeringstransaktionen være registreret i PARKPARKs database. Hvis brugeren alligevel bliver opkrævet tillægsafgift, gebyr eller lignende, vil PARKPARK på opfordring fra kunden attestere transaktionen overfor P-administratorerne.

PARKPARK vil ikke under nogen omstændigheder være ansvarlig for betaling af kontrolafgifter, gebyrer eller lignende, som kunden er blevet påført og PARKPARK garanterer ej heller for udsendelse af SMS før udløb af parkeringen. Før en fejl meldes til PARKPARK, bør brugeren undersøge, om fejlen skyldes brugerens eget udstyr. Kunden mister sin ret til at gøre en mangel gældende hvis han ikke giver PARKPARK besked om manglen inden 60 dage efter han har opdaget eller burde have opdaget manglen. Kunden er forpligtet til at have mærkaten fæstet på bilens frontrude i henhold til monteringsanvisningen.

Mærkaten er ikke i sig selv bevis for gyldigt abonnement/ parkering.

Kunden skal friholde ParkPark for alle skader som følge af konflikter mellem kunden og parkeringsselskabet, bystyret, kreditkortvirksomheden eller mobiltelefonoperatøren.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING
ParkPark er ikke ansvarlig for skader eller tab, hvis:
• Et parkeringsselskab eller bystyre ikke accepterer PARKPARK som betalingsmiddel
• En teknisk funktion, som giver besked om, hvad der skal betales til et parkeringsselskab, er ude af funktion,
• Et GSM-netværk eller tilknyttede driftsformer ikke har fungeret,
• En GSM-telefonoperatør har ændret telefontjenesten, så en betaling via PARKPARK ikke er mulig.
• Tjenesten er blevet suspenderet af årsager, der er dokumenteret falske, men PARKPARK havde på tidspunktet for suspensionen grund til at tro det, og dette var grunden til handlingen.
• PARKPARKhar ikke noget ansvar for, at kunden parkerer sin bil i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der foreskrives af parkeringsselskabet eller bystyret.
Ingen af Parterne skal være erstatningsansvarlige for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for parternes kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, servernedbrud væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes en Part samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Den part, som ønsker at påberåbe sig fritagelse fra opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til den i ovenstående anførte undtagelsesbestemmelse, skal straks underrette den anden part skriftligt om indtræden og ophør af enhver force majeure-situation og anvende alle rimelige midler til at afbøde følgevirkningerne af det pågældende forhold for den anden part.

En berettiget fritagelse i henhold til ovenstående fritager den svigtende part for erstatningsansvar og andre kontraktlige sanktioner og udskyder endvidere tidspunktet for opfyldelsen heraf med en rimelig periode. Ved afgørelse af, hvad der i denne forbindelse er en rimelig periode, skal der tages højde for den svigtende parts evne til at genoptage opfyldelse af Aftalen på trods af forsinkelsen. Indtil aftaleydelserne genoptages, kan den anden part suspendere sin egen aftaleopfyldelse.

9. KUNDENS MISLIGHOLDELSE
Ved betalingsmisligholdelse vil PARKARK sende rykkerskrivelser i henhold til rentelovens til enhver tid gældende bestemmelser. Ved betalingsmisligholdelse vil kunden blive pålagt rykkergebyr, og forsinkelsesrente efter til enhver tid gældende lovgivning. Hvis Kunden ikke har registreret et gyldigt betalingskort hos PARKPARK suspenderes muligheden for at benytte servicen. PARKPARK kan også lukke tjenesten, hvis kundens kreditgrænse er oversteget, eller hvis kunden misbruger tjenesten. Hvis kunden afregner med et kreditkort, og annullerer det træk, PARKPARKhar foretaget af kundens omkostninger for brug af tjenesten, på Kundens kreditkort, uden først at kontakte PARKPARK, anses det som væsentlig misligholdelse. Dette gælder også hvis kunden ved kortfornyelse ikke meddeler PARKPARK de nye kortdata. Det er kundens ansvar at afgive nye kreditkortoplysninger mindst en (1) måned inden kreditkortet udløber. PARKPARK kan med øjeblikkelig virkning hæve aftalen ved væsentlig mislighold fra kundens side. PARKPARK forbeholder sig endvidere ret til at videregive oplysninger til et kreditoplysningsbureau, hvis kunden ikke opfylder betalingsvilkårene.

10. TVISTER
Tvister mellem kunden og PARKPARK skal søges løst i mindelighed. Alle køb og andre transaktioner foretaget af forbrugere på PARKPARKs hjemmeside eller App er omfattet af dansk ret og reglerne om forbrugerbeskyttelse. Alle køb og andre transaktioner foretaget af erhvervsdrivende på PARKPARKs hjemmeside eller App er omfattet af dansk lov. Dersom sagen ikke lader sig løse mindeligt, kan en tvist mellem forbrugere og Parkpark indbringes for Forbrugerstyrelsen eller de danske domstole. Rette værneting i tvister mellem forbrugere og PARKPARKskal være retten ved forbrugerens bopæl eller PARKPARKs hjemsted. Rette værneting i tvister mellem erhvervsdrivende og PARKPARK er retten ved PARKPARKs hjemsted.

11. FORTRYDELSE
Der er 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Hvis du fortryder, bedes du kontakte vores Kundeservice på telefon 72300200 med meddelelse herom. Hvis du fortryder dit abonnement, betaler du udelukkende for den parkeringstid du har benyttet, uden nogen form for gebyr. Efter at have modtaget meddelelse om din fortrydelse, sender vi en mail om den videre proces.

12. OPSIGELSE
Nærværende abonnementsaftale løber til den opsiges. Kunden kan til enhver tid opsige nærværende abonnementsaftale. Opsigelsesvarsel er løbende måned plus 30 dage. Eventuel opsigelse skal meddeles skriftligt til PARKPARK. Aftalen kan opsiges af PARKPARK ved kundens væsentlige misligholdelse. Ved accept af særlige tilbud accepterer kunden en særskilt beskrevet bindingsperiode.

13. ÆNDRINGER AF AFTALEBESTEMMELSER
Aftaler og betingelser kan ændres/ophøre som følge af offentlige pålæg, forskrifter eller andre forhold, som PARKPARK ikke kan bære ansvaret for. Parterne er i sådanne tilfælde fritaget for deres forpligtelser. Der kan laves ændringer i nærværende abonnementsaftale, hvis der på grund af offentlige pålæg, forskrifter eller andre udenforstående forhold, som ParkPark ikke kan bære ansvaret for, skulle medføre behov for dette.

Begge parter er bekendt med, at udviklingen inden for mobile betalinger ændrer sig hurtigt.

PARKPARK kan til enhver tid (i) ændre vilkårene for denne abonnementsaftale, og/eller (ii) ændre en del af de tjenester, der fremgår heraf. Sådanne ændringer vil være bindende og træder i kraft ved offentliggørelse af ændringen på PARKPARK hjemmeside, App eller ved underretning til kunden via e-mail.

Hvis kunden ikke vil acceptere ændringerne, kan aftalen opsiges efter ovenstående vilkår for opsigelse.

Hvis kunden fortsætter med at benytte PARKPARK tjenester efter en sådan ændring, accepterer kunden at overholde og være bundet deraf.

14. ANSVARET FOR PERSONLIGT KODEORD
Når en kunde tilmelder sig tjenesten, sender PARKPARK et brugernavn og en adgangskode til den registrerede e-mail-adresse. Dette brugernavn og adgangskode bruges til at logge ind og få adgang til personlig hjemmeside på PARKPARK.dk. Kunden accepterer at kodeordet ikke må videregives eller skrives ned, så andre kan få adgang til oplysningerne. Kunden skal uden ugrundet ophold give meddelelse til PARKPARK kundeservice, hvis der er grund til at antage, at en anden har fået adgang til eller viden om adgangskoden. Kunden er ansvarlig for alle godkendte anvendelser af tjenesten. Kunden accepterer desuden uden ugrundet ophold at give PARKPARKmeddelelse, hvis kunden mener, at kontoen er blevet brugt af en uautoriseret person eller på en uautoriseret måde.

15. REKLAMATION
Såfremt kunden oplever problemer med produktet, bedes kunden sende en beskrivelse af problemet til PARKPARK på e-mail til eller per post til Øster Allé 6, 9530 Støvring. Efter modtagelse af reklamationen sender PARKPARK en e-mail til Kunden med oplysninger om den videre proces.

16. PERSON- OG DATAPOLITIK
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (person- datapolitik) For at kunden kan indgå aftale med PARKPARKpå PARKPARK.dk, har PARKPARK brug for følgende oplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse
• Registreringsnr.
PARKPARK foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen eller tjenesteydelsen til kunden.

Personoplysningerne registreres hos PARKPARK og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside eller App, sikrer PARKPARK, at det altid sker ved afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således at kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Direktøren og de relevante medarbejdere hos PARKPARK har adgang til de oplysninger, der registreres om kunden.

Den dataansvarlige på www.ParkPark.dk er ParkPark.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
PARKPARK forbeholder sig ret til at bruge oplysninger afgivet til hjemmesiden PARKPARK.dk eller via App´en i eget forretningsøjemed, herunder videregivelse og videresalg til tredjepart. PARKPARK registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos PARKPARK har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om kunden, jf. Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til PARKPARK via e-mail

Cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan kunden bruger hjemmesiden, så vi kan forbedre den både for den enkelte kunde og for andre kunder. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du PARKPARKs brug af cookies.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din internet browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på PARKPARK.dk og i PARKPARKs app, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af de besøgendes og brugernes adfærd. Logstatistikken anvendes med det formål, at optimere PARKPARKs aktiviteter.

​​